Má lúm đồng tiền

Con có má lúm đồng tiền có phải là dị tật không?