Má lúm đồng tiền

Có thể tạo má lúm đồng tiền cho trẻ em được không?