Má lúm đồng tiền

Có phải đàn ông thành công thường có má lúm đồng tiền?