Má lúm đồng tiền

Có nên làm má lúm đồng tiền ở Thu Cúc không?