Má lúm đồng tiền

Cắt má lúm đồng tiền xong có phải kiêng gì không?