Má lúm đồng tiền

Cắt má lúm đồng tiền hết bao nhiêu?