Má lúm đồng tiền

Cắt má lúm đồng tiền có phải gây mê không?