Má lúm đồng tiền

Cắt má lúm đồng tiền có làm nhăn da mặt không?