Má lúm đồng tiền

Cắt đồng điếu có ảnh hưởng tới vận may của bạn không?