Má lúm đồng tiền

Cần phải lưu ý điều gì sau khi tạo má lúm?