Má lúm đồng tiền

Bao nhiêu % đàn ông thích phụ nữ có má lúm đồng tiền?