Má lúm đồng tiền

Bấm má lúm đồng tiền có nhanh không?