Má lúm đồng tiền

18 tuổi có thể tạo má lúm đồng tiền được không?