Má lúm đồng tiền

16 tuổi có thể cắt má lúm đồng tiền không?